Archives 2024

SR trafikonfo och etc

 • Lägg till SR TraffikInfo i HACS
  1. Öppna Home Assistant och gå till “HACS” i sidomenyn.
  2. Klicka på de tre punkterna i övre högra hörnet och välj “Custom repositories”.
  3. I fältet “Add custom repository URL”, ange följande URL: https://github.com/henrikhjelmse/svenskavagar/
  4. Välj “Integration” som kategori.
  5. Klicka på “Add” för att lägga till det anpassade depotet.
 • Installera SR TraffikInfo via HACS
  1. Efter att du har lagt till det anpassade depotet, gå tillbaka till “Integrations” i HACS-menyn.
  2. Klicka på den blå “+” knappen längst ner till höger.
  3. Sök efter “sr TraffikInfo” och välj integrationen från listan.
  4. Klicka på “Install” för att installera integrationen.
Youtube

 • Lägg till youtube_latest_videos i HACS
  1. Öppna Home Assistant och gå till “HACS” i sidomenyn.
  2. Klicka på de tre punkterna i övre högra hörnet och välj “Custom repositories”.
  3. I fältet “Add custom repository URL”, ange följande URL: https://github.com/henrikhjelmse/youtube_latest_videos/
  4. Välj “Integration” som kategori.
  5. Klicka på “Add” för att lägga till det anpassade depotet.
 • Installera youtube_latest_videos via HACS
  1. Efter att du har lagt till det anpassade depotet, gå tillbaka till “Integrations” i HACS-menyn.
  2. Klicka på den blå “+” knappen längst ner till höger.
  3. Sök efter “youtube_latest_videos” och välj integrationen från listan.
  4. Klicka på “Install” för att installera integrationen.

Bensin priser i sverige home assistant

 

 • Lägg till Bensinpriser som ett Anpassat Depot i HACS
  1. Öppna Home Assistant och gå till “HACS” i sidomenyn.
  2. Klicka på de tre punkterna i övre högra hörnet och välj “Custom repositories”.
  3. I fältet “Add custom repository URL”, ange följande URL: https://github.com/henrikhjelmse/bensinpriser/
  4. Välj “Integration” som kategori.
  5. Klicka på “Add” för att lägga till det anpassade depotet.
 • Installera Bensinpriser via HACS
  1. Efter att du har lagt till det anpassade depotet, gå tillbaka till “Integrations” i HACS-menyn.
  2. Klicka på den blå “+” knappen längst ner till höger.
  3. Sök efter “bensinpriser” och välj integrationen från listan.
  4. Klicka på “Install” för att installera integrationen.


låt

[Verse]
Henrik’s the name
Coding’s my game
Teaching algorithms
Textbooks are my fame
From morning till night
Never taking a break
Putting bugs to sleep
No time for mistake
Late nights in the lab
Lines of codeI tackle
Debugging and testing
Never skipping a shackle
Stacking functions like bricks
to build a masterpiece
In my programming kingdom
I’m the high priest

[Verse 2]
Students looking tired
Minds filled with doubt
Losing motivation
Feeling left out
But I’m here to uplift
Lift the spirits high
Turning zeros to heroes
That’s my battle cry

https://suno.com/song/6038be8e-1dcf-4af1-9a52-190f3f1b28fd

convert to mp4

convert movie format to mp4 ?
this code are scanning for example mkv and convert all to mp4

#!/bin/bash

# Help message function
print_help() {
  echo "Usage: $0 <file_extension>"
  echo "Example: $0 mkv"
}

# Check if argument is provided
if [ $# -eq 0 ]; then
  print_help
  exit 1
fi

# Supported video file formats
supported_formats=("avi" "mkv" "mov" "mp4" "wmv" "flv" "mpg" "mpeg" "3gp")

# Check if provided file extension is supported
if [[ ! " ${supported_formats[@]} " =~ " $1 " ]]; then
  echo "Unsupported file format. Supported formats: ${supported_formats[*]}"
  print_help
  exit 1
fi

# Loop through all files with the provided extension in the current directory
for file in *."$1"; do
  # Check if the file exists
  if [ -e "$file" ]; then
    # Get the filename without extension
    filename="${file%.*}"

    # Convert the file to mp4 using ffmpeg
    ffmpeg -i "$file" "${filename}2.mp4"

    # Optional: Check if conversion was successful and remove the original file
    if [ $? -eq 0 ]; then
      echo "Conversion of $file successful."
      rm "$file"
    else
      echo "Conversion of $file failed."
    fi
  else
    echo "No files with .$1 extension found."
    exit 1
  fi
done

why not.. we do it in php to… but now you most write a dir to.

<?php

// Function to convert video files to mp4
function convertVideosToMp4($folder, $extension) {
  // Supported video file formats
  $supportedFormats = ["avi", "mkv", "mov", "mp4", "wmv", "flv", "mpg", "mpeg", "3gp"];

  // Check if provided file extension is supported
  if (!in_array($extension, $supportedFormats)) {
    echo "Unsupported file format. Supported formats: " . implode(", ", $supportedFormats) . PHP_EOL;
    return;
  }

  // Open the directory
  if ($handle = opendir($folder)) {
    // Loop through all files in the directory
    while (false !== ($file = readdir($handle))) {
      // Check if the file has the provided extension
      if (pathinfo($file, PATHINFO_EXTENSION) == $extension) {
        // Get the filename without extension
        $filename = pathinfo($file, PATHINFO_FILENAME);

        // Convert the file to mp4 using ffmpeg and rename to {filename}2.mp4
        $command = "ffmpeg -i \"$folder/$file\" \"$folder/{$filename}2.mp4\"";
        exec($command, $output, $return_var);

        // Check if conversion was successful and remove the original file
        if ($return_var == 0) {
          echo "Conversion of $file successful." . PHP_EOL;
          unlink("$folder/$file");
        } else {
          echo "Conversion of $file failed." . PHP_EOL;
        }
      }
    }
    // Close the directory handle
    closedir($handle);
  } else {
    echo "Unable to open directory: $folder" . PHP_EOL;
  }
}

// Check if folder and extension are provided
if ($argc < 3) {
  echo "Usage: php convert.php <folder_path> <file_extension>" . PHP_EOL;
  echo "Example: php convert.php /path/to/folder mkv" . PHP_EOL;
  exit(1);
}

// Get folder path and extension from command line arguments
$folderPath = $argv[1];
$extension = $argv[2];

// Call function to convert videos to mp4
convertVideosToMp4($folderPath, $extension);

?>

 

why not… we do it in python to

import os
import subprocess
import sys

def convert_videos_to_mp4(folder, extension):
  # Supported video file formats
  supported_formats = ["avi", "mkv", "mov", "mp4", "wmv", "flv", "mpg", "mpeg", "3gp"]

  # Check if provided file extension is supported
  if extension not in supported_formats:
    print(f"Unsupported file format. Supported formats: {', '.join(supported_formats)}")
    return

  # Loop through all files in the folder
  for file in os.listdir(folder):
    # Check if the file has the provided extension
    if file.endswith(f".{extension}"):
      # Get the filename without extension
      filename = os.path.splitext(file)[0]

      # Convert the file to mp4 using ffmpeg and rename to {filename}2.mp4
      command = f"ffmpeg -i \"{os.path.join(folder, file)}\" \"{os.path.join(folder, filename)}2.mp4\""
      subprocess.run(command, shell=True)

      # Check if conversion was successful and remove the original file
      if os.path.exists(os.path.join(folder, f"{filename}2.mp4")):
        print(f"Conversion of {file} successful.")
        os.remove(os.path.join(folder, file))
      else:
        print(f"Conversion of {file} failed.")

# Check if folder and extension are provided
if len(sys.argv) < 3:
  print("Usage: python convert.py <folder_path> <file_extension>")
  print("Example: python convert.py /path/to/folder mkv")
  sys.exit(1)

# Get folder path and extension from command line arguments
folder_path = sys.argv[1]
extension = sys.argv[2]

# Call function to convert videos to mp4
convert_videos_to_mp4(folder_path, extension)

 

vägar olyckor api

Steg 1: Besök API:ets webbplats

Gå till https://henrikhjelm.se/api/vagar.php för att få en översikt över API:et och eventuellt se om det finns något användbart formulär.

Steg 2: Exempel på API-anrop

En exempel-URL för att hämta vägdata för en given plats och radie ser ut så här:

https://henrikhjelm.se/api/vagar.php?lat=62.3908&long=17.3069&radius=200

Steg 3: Exempel på API-svar

API:et kommer att returnera vägdata i JSON-format. Här är ett exempel på hur svaret kan se ut:

{
  "road": [
    {
      "id": 9181805,
      "priority": 3,
      "createddate": "2024-01-15 17:53:18",
      "title": "Lv 623 Håkanstaleden",
      "exactlocation": "Håkansta–Norderön",
      "description": "Färjan är ur trafik från tisdag 2/1 kl 09:00 på grund av rådande isläge. Isvägen mellan Sunne och Vällviken ersätter färjan.",
      "latitude": 63.136474609375,
      "longitude": 14.32264518737793,
      "category": 0,
      "subcategory": "Färja"
    },
    {
      "id": 9301925,
      "priority": 3,
      "createddate": "2024-01-15 23:42:31",
      "title": "Lv 586 Vällviken–Sunne",
      "exactlocation": "",
      "description": "Isvägen mellan Vällviken och Sunne är öppen för fordon upp till två ton.",
      "latitude": 63.09188461303711,
      "longitude": 14.383475303649902,
      "category": 1,
      "subcategory": "Färja"
    }
  ]
}